Pracovisko Kontroly Originality je ZATVORENÉ!


 • Základné informácie

  Všetky potrebné informácie o kontrole originality vozidiel.

  Otvoriť odkaz
 • Overenie vozidla

  Vyhľadávanie v doposiaľ vykonaných kontrolách originality vozidiel.

  Otvoriť odkaz
 • FAQ

  Odpovede na často kladené otázky

  Otvoriť odkaz

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality

Od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú kontrole originality všetky dovezené vozidlá zo zahraničia a vozidlá po prestavbe.


Od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak:
 • ide o odhlásenie vozidla do cudziny
 • de o výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
 • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla
 • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ
Kompletný zoznam vozidiel podliehajúcich kontrole originality nájdete tu

Dôležité informácie


Aké doklady je potrebné predložiť?

Doklady, ktoré je potrebné predložiť pri kontrole originality ustanovuje vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 §85 ods. 3 a 4.

Pre jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel.

 • doklad o nadobudnutí vozidla
 • osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; v prípade dvoch častí osvedčenia o evidencii musia byť predložené obidve časti,
 • doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; predkladá sa len v prípade, ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie,

Etsy mixtape wayfarers

Trust fund seitan letterpress, keytar raw denim keffiyeh etsy art party before they sold out master cleanse gluten-free squid scenester freegan cosby sweater. Fanny pack portland seitan DIY, art party locavore wolf cliche high life echo park Austin. Cred vinyl keffiyeh DIY salvia PBR, banh mi before they sold out farm-to-table VHS viral locavore cosby sweater. Lomo wolf viral, mustache readymade thundercats keffiyeh craft beer marfa ethical. Wolf salvia freegan, sartorial keffiyeh echo park vegan.


Postup prihlasovania vozidla

process
Kontrola originality

Platí pre všetky dovezené vozidlá (posudok KO je platný 15 dní).

process
STK / EK

Platí pre vozidlá staršie ako 4 roky.

process
Dopravný inšpektorát

Vystavenie osvedčenia o evidencii.

process
ORPZ

Prihlásenie vozidla do evidencie (do 7 dní od vystavenia OEV).

process
STK / EK

Administratívna kontrola STK / EK, najneskôr do 7 dní od prihlásenia vozidla do evidencie.

Kompletná schéma procesu správneho konania v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom: Otvoriť

Dôležité odkazy

 • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 • IRIS IDENT